Władze

Od listopada 2011 r. miasto Czarnolas jest miejscowością prywatną. Zgodnie z Proklamacją Czarnoleską o odbudowie miasta z dnia 10 listopada 2011 r. zostało ono przekazane jego współzałożycielowi i wieloletniemu gospodarzowi, Jakubowi mar. Bakonyi, któremu przysługuje tytuł i funkcja Kasztelana Czarnoleskiego, naczelnika miasta Czarnolasu. Kasztelan posiada pełnię uprawnień ustawodawczych i wykonawczych w mieście. Mocą nadanego przez Kasztelana Statutu Miasta z dnia 29 marca 2012 r. struktura władz w Czarnolesie jest następująca:

 • Kasztelan Czarnoleski: Jakub mar. Bakonyi (A5157)
  Szczególne kompetencje:
  • określa główne kierunki narracji w Mieście i zatwierdza wszelkie jej zmiany,
  • określa zasady udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych oraz tworzy programy socjalne i lojalnościowe dla mieszkańców,
  • ustanawia i znosi organy administracji Miasta Czarnolasu oraz określa ich kompetencje,
  • powołuje i odwołuje pracowników administracji Miasta Czarnolasu, określa ich kompetencje oraz wynagrodzenie,
  • koordynuje i kontroluje pracę organów administracji Miasta Czarnolasu,
  • wykonuje kompetencje nieobsadzonych organów administracji,
  • wykonuje kompetencje i obowiązki przewidziane prawem państwowym.
 • Rada Kasztelańska
  Organ złożony z Podkasztelanów, czyli funkcjonariuszy powoływanych i odwoływanych przez Kasztelana. Rada Kasztelańska sprawuje władzę w mieście poprzez wykonywanie zadań i kompetencji powierzonych jej przez Kasztelana. Na mocy Postanowienia Kasztelana z dnia 29 marca 2012 r. w skład Rady wchodzą:
  Podkasztelan: Krzysztof mar. Czuguł-Chan (A7782)
  Podkasztelan: Paviel mar. von Thorn-Broniek (A8218)
 • Dwór Kasztelański
  W skład Dworu wchodzi ogół powoływanych i odwoływanych przez Kasztelana lub Radę Kasztelańską urzędników miejskich.
  Organ ten zostanie uruchomiony wkrótce.